Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets

 

Wanneer komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

 

Praktijkleren onderwijs


Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren.
Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. In 2016 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

•Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen

•Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie

Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats.
Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.
 

Aanvraagperiode


De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.
 

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 

Mening SRB

 

Mede dankzij de lobby van het bedrijfsleven is de tegemoetkoming voor leerplekken in het VMBO en MBO-BBL op een aanvaardbaar niveau gebleven.

SRB betreurt het wel dat nu sprake is van een subsidieregeling waarbij vooraf geen zekerheid is over het uit te keren bedrag met betaling achteraf.

Het bedrijfsleven pleit ervoor om de aanvraagprocedure in ieder geval eenvoudig te houden en uitbetaling vlot te laten plaatsvinden. ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mag mijn leerling na het behalen van een rijexamen voor de categorie B direct zelf achter het stuur gaan zitten?  

 

En wordt schade dan ook vergoed? 

 

Geldig Rijbewijs

 

De wet bepaalt dat er sprake moet zijn van een bevoegd bestuurder. Hetgeen betekent voldoen aan de rijbewijsplicht of rijden onder toezicht van een bevoegde instructeur. Aan de bestuurder moet een geldig rijbewijs zijn afgegeven of het rijbewijs is aangevraagd.

 

Het rijbewijs wordt afgegeven nadat het rijbewijs is aangevraagd. 

 

Aanvraagdatum

 

De aanvraag datum is de datum waarop je over een geldig rijbewijs beschikt. Het rijbewijs wordt slechts afgeven aan degene die de vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt voor het besturen van een motorrijtuig en over voldoende rijvaardigheid beschikt. Daarnaast zijn er aanvullende eisen gesteld zoals het legitimeren.

 

De datum van afgifte is de datum waarop het besluit tot het afgeven van het rijbewijs is genomen. Zolang het rijbewijs dus niet is aangevraagd, is niet voldaan aan de rijbewijsplicht.

 

Verzekerd

 

Als een leerling na het behalen van het praktijkexamen zelfstandig gaat rijden (dus zonder toezicht van een bevoegd instructeur) en hierbij schade veroorzaakt, dan kan het voorkomen dat verzekeraar deze schade op de bestuurder verhaald of een casco uitkering weigert. De bestuurder is immers niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Blaak verzekeringen heeft verzekeringen die onder deze omstandigheden wel de schade voor die bestuurder vergoeden ook wanneer het rijbewijs (nog) niet is aangevraagd en is afgegeven. Als het rijbewijs bijvoorbeeld nog niet is uitgereikt, maar de feitelijke bestuurder is minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis geslaagd voor het rijvaardigheid examen, dan kan dat worden meeverzekerd.

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u uw vraag mailen naar info@rijschoolbelang.nl

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Moet ik altijd een actuele kopie hebben van het legitimatiebewijs van mijn medewerker?

Nee. Als werkgever bent u verplicht om vanaf het moment dat de medewerker in dienst komt een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs in uw personeelsadministratie te bewaren.

Een kopie van dit identiteitsbewijs moet u tot minstens vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst met de medewerker is beëindigd bewaren.

Met andere woorden: u moet altijd een kopie kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs op het moment dat de medewerker bij u in dienst trad.

U hoeft dus geen nieuwe kopie te maken wanneer het identiteitsbewijs verlopen is.

 

Geen rijbewijs

U moet het identiteitsbewijs controleren op geldigheid en echtheid. Het mag op het moment van indiensttreding niet verlopen of beschadigd zijn.

Let op: een rijbewijs wordt hier niet als geldig identiteitsbewijs gezien.
 

Werkplekcontrole

Wanneer u een werkplekcontrole krijgt van bijvoorbeeld de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, de Belastingdienst of de vreemdelingenpolitie moet uw medewerker een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. In deze situatie is een rijbewijs wel toegestaan. Wanneer uw medewerker geen geldig document kan tonen kan hij/zij worden meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

 

Privacy

Voor het opslaan van een legitimatiebewijs gelden privacy voorwaarden.

Kijk op https://mijn.overheid.nl/ of download de speciale App.

 


 

 

 

Moet ik betalen voor privégebruik van mijn zakelijke auto?

 

Rijdt u in een auto van de zaak? En gebruikt u deze auto ook privé? Dan moet voor dat privégebruik een bedrag worden verrekend met de autokosten van uw onderneming.
Hoeveel u moet verrekenen is afhankelijk van de auto.

 

 

In het algemeen geldt dat u 25% van de cataloguswaarde van de auto moet verrekenen met de autokosten. Er gelden lagere percentages voor auto’s met een lage CO2-uitstoot.
Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde).

 

Let op!
De verrekening is maximaal het bedrag dat u aan autokosten (inclusief afschrijving) van de winst aftrekt.
Alleen als u bijvoorbeeld met een rittenregistratie kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets te verrekenen.
Gebruikt u een rittenregistratiesysteem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen, dan gaat de belastingdienst er vanuit dat uw rittenregistratie sluitend is.
De Belastingdienst kan nog wel een controle instellen en onderzoeken of een rit zakelijk of privé is.

 

Voor bepaalde bestelauto's geldt een andere regeling (zie Privégebruik van een auto van uw onderneming).
Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers.

 

Laadpaal

De aanschaf- en plaatsingskosten van een laadpaal voor een elektrische auto die deel uitmaakt van uw ondernemingsvermogen, zijn aftrekbaar.
De laadpaal verhoogt de catalogusprijs van de auto niet.

 

Gevolgen voor de btw

Lees meer over de gevolgen voor de btw bij Privégebruik auto van de zaak.

 

 

Margevoertuigen
Wat de belastingdienst verstaat onder margegoederen, kunt u nalezen op de site van de belastingdienst.
Voor het verzekeren van een margevoertuig kunt u de belastingverklaring invullen.